วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.11.1 ระดับความสำเร็จของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีคำอธิบายว่าเป็น ความสำเร็จของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถวางแผนและดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างองค์ความรู้บริหารและจัดการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: