วันเสาร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2551

การกำหนดวิสัยทัศน์


การกำหนดวิสัยทัศน์ ควรให้ข้อความกระทัดรัด ชัดเจน สั้น และจำได้ง่าย
วิสัยทัศน์ที่ได้มาควรเกิดจากความคิดเห็นของสมาชิกในองค์กร

ดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่นี่

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2551

เครือข่ายโรงเรียนประเภทที่ 1

การจัดระบบเครือข่ายของโรงเรียนประเภทที่ 1 ที่เป็นแกนนำ และสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายให้สามารถบริหารจัดการการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยคาดหวังไว้ว่าร้อยละ100 ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน ได้ตามเกณฑ์ และเครือข่ายโรงเรียนต้องมีการดำเนินงานที่เป็น Best Practice ด้านการบริหารจัดการของระบบเครือข่าย
รวมถึงระดับความสำเร็จของการจัดการของเครือข่ายด้านองค์กร ด้าน ICT และ ด้านบุคคล ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 1 ได้ดำเนินการดังนี้
2.1 จัดกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนประเภทที่ 1
2.2 สนับสนุนให้สถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดหลักการและแนวดำเนินการให้โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายตามแนวทางการกระจายอำนาจการบริหารจัดการทั้ง 4 ด้าน และจัดทำแผนการขับเคลื่อนของเครือข่าย
2.3 บุคลากรที่ผ่านการอบรมผู้นำการเปลี่ยนของสำนักงาน สถานศึกษาร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามแผนขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาและกลุ่มเครือข่าย
2.4 สนับสนุนให้สถานศึกษาผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสถานศึกษาในเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ หาความรู้ใหม่ และค้นหาวิธีการปฏิบัติงานที่เป็น Best Practice ด้านการบริหารจัดการของเครือข่าย
2.5 สนับสนุนให้สถานศึกษาและเครือข่ายร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เข้มแข็ง พัฒนาระบบ ICT เพื่อการบริหารและพัฒนาบุคลากรของเครือข่าย

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ 1.11.1 ระดับความสำเร็จของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งมีคำอธิบายว่าเป็น ความสำเร็จของการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สามารถวางแผนและดำเนินการปฏิบัติงานเพื่อรองรับภารกิจ ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเงื่อนไข ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหารการศึกษาได้รับการพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สามารถสร้างองค์ความรู้บริหารและจัดการศึกษาในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา